Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

PROPERTY & HOMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

ul. Garbary 67/402, 61-758 Poznań

NIP: 7831715685

REGON: 302790190

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000518192

o kapitale zakładowym 5.000 zł (dalej: Administrator).

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

PROPERTY & HOMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Garbary 67/402, 61-758 Poznań

Telefon: 601406659

E-mail: kontakt@propertyhomes.pl

 

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: kontakt@propertyhomes.pl

pod numerem telefonu: 601406659

lub osobiście w siedzibie PROPERTY & HOMES sp. z o.o. przy ul. Garbary 67/402, 61-758 Poznań

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

 

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł powszechnie dostępnych
w Internecie (tzw. żółtych stron dostępnych w Internecie np. Panorama Firm, KRS, CEIDG i inne publicznie dostępne bazy). Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Rejestracja Klienta przez stronę WWW

Opis. Klienci zainteresowani ofertą usług Administratora oraz chcący otrzymywać newsletter
z informacjami o rynku nieruchomości, mogą zarejestrować się poprzez stronę WWW.

Zakres danych. W celu rejestracji, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na przedstawienie oferty usług Administratora oraz otrzymywanie newslettera z informacjami o rynku nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Obsługa Klienta zgłaszającego się do nas za pośrednictwem telefonu lub poczty email

Opis. Klienci zainteresowani ofertą usług Administratora, dzwoniący do nas lub kontaktujący się za pośrednictwem email sprawie konkretnych ofert nieruchomości lub zainteresowani ogólnie usługami oferowanymi przez Administratora.

Zakres danych. W celu poprawnej obsługi, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie przez telefon lub za pośrednictwem poczty email, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawa prawna. Nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

 

Pozyskiwanie Klientów w celu przedstawienia im oferty usług świadczonych przez Administratora

Opis. W celu przedstawienia oferty świadczonych przez Administratora usług, pozyskujemy Twoje dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firmę prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na pozyskiwaniu Klientów celem świadczenia na ich rzecz usług z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Administratorem a potencjalnymi Klientami. W przypadku braku zainteresowania ofertą, Twoje dane osobowe niezwłocznie zostaną usunięte.

Czas przechowywania danych osobowych. W tym celu dane przetwarzamy maksymalnie przez okres jednego miesiąca od dnia przesłania oferty. W przypadku braku zainteresowania ofertą, dane zostaną usunięte.

 

Weryfikacja Klienta u dewelopera/kontrahenta

Opis. Klienci zainteresowani korzystaniem z usług Administratora zostają notyfikowani współpracującym z Administratorem deweloperom i kontrahentom, w celu potwierdzenia czy osoba zainteresowana ofertą nieruchomości może stać się Klientem PROPERTY&HOMES sp. z o.o.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna. Niezbędność do świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy pośrednictwa – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zgłoszenia faktu pozyskania Klienta u dewelopera/kontrahenta.

Czas przechowywania danych osobowych. Dane przetwarzane w związku z weryfikacją u dewelopera/kontrahenta, przetwarzamy do czasu zawarcia przez Ciebie umowy z deweloperem, nie dłużej niż 36 miesięcy od pozyskania danych.

 

Zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Opis. PROPERTY&HOMES sp. z o.o. przedstawia potencjalnym Klientom ofertę zawarcia umowy pośrednictwa w kupnie nieruchomości.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w związku z zawarciem Umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu. Możemy też przetwarzać inne podane przez Ciebie dane: imiona rodziców, miejsce urodzenia, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, adres zamieszkania, numer NIP.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy, przetwarzamy przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu, do dnia wygaśnięcia roszczeń związanych z umową.

 

Newsletter

Opis. PROPERTY&HOMES sp. z o.o. przesyła swoim Klientom cykliczny newsletter o tematyce związanej z rynkiem nieruchomości. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane: imię, adres e-mail.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na otrzymywanie newslettera z informacjami o rynku nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

Korzystanie z usług pośrednictwa w zakresie doradztwa finansowego, homestaging, projektowania wnętrz, przygotowania sesji fotograficznych oraz wirtualnego spaceru

Opis. Nasi Klienci mogą skorzystać z usług pośrednictwa w zakresie doradztwa finansowego, homestaging, projektowania wnętrz, przygotowania sesji fotograficznych oraz wirtualnego spaceru.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawa prawna. Niezbędność do świadczenia usług pośrednictwa w zakresie doradztwa finansowego, homestaging, projektowania wnętrz, przygotowania sesji fotograficznych oraz wirtualnego spaceru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przechowywania danych osobowych. Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy, przetwarzamy przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu, do dnia wygaśnięcia roszczeń związanych z umową.

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu WWW oraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Czas przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies).

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer NIP oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia roszczeń, tj. maksymalnie przez 3 lata od dnia kiedy Administrator dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w korzystaniem z naszych usług, jak również dane dotyczące korzystania z nich, będące przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy PROPERTY&HOMES sp. z o.o., opartych na rzetelności i lojalności.

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie Klienta, jego skargę lub wniosek. Następnie dane osobowe są usuwane. Dane przechowujemy nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia skargi, wniosku lub zapytania.

 

Obsługa informatyczna

Zakres danych. Dane wynikające z plików cookies, a także wszystkie inne dane, które przetwarzamy w związku z obsługą informatyczną Administratora (np. dane przetwarzane w związku z wymianą korespondencji e-mail)

Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na zapewnieniu należytej obsługi strony internetowej http://propertyhomes.pl oraz działalności Administratora.

Czas przechowywania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomości, dane będziemy przetwarzać maksymalnie do dnia wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy).

 

Księgowość, rachunkowość

Zakres danych. Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej) dla celów rachunkowych i księgowych.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa.

Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz podatkowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT przechowujemy do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu WWW oraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu


Property & Homes Sp. z o.o. jako administrator strony www.propertyhomes.pl dąży do tego, aby korzystanie z niej było jak najłatwiejsze, a ponadto jest odpowiedzialny za treści udostępniane poprzez tę stroną. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, ale także po to aby zapewnić bezpieczeństwo informatyczne strony. 
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies). Szczegółów możesz dowiedzieć się z Polityki plików cookies. 

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Deweloperzy

Przekazujemy Twoje dane osobowe współpracującym z nami deweloperom. Czynimy to w celach weryfikacyjnych.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, rachunkowe, prawne, doradcze i audytorskie. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Niektórzy z podwykonawców Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, Administrator dba, aby podmiot, któremu dane przekazuje dawał odpowiednie gwarancje i zapewnienia związane z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora posiadają certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zapewniający należytą ochronę danych osobowych albo zobowiązują się do przestrzegania tzw. Standardowych Klauzul Umownych, co gwarantuje ochronę danych na poziomie adekwatnym do ochrony gwarantowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej. 

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Jeśli zawierasz umowę z naszym pośrednikiem, powiadomi Cię on, podanie których danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail kontakt@propertyhomes.pl.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przewarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosków i odpowiedzi na pytania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,

 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,

 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych (gdy są nieprawidłowe) lub uzupełnienia podanych przez danych osobowych (gdy są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Polityka plików cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.propertyhomes.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez PROPERTY & HOMES spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony (więcej informacji poniżej).
 

 1. Co to jest plik cookie?

  „Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 2. W jakim celu strona internetowa www.propertyhomes.pl korzysta z plików cookies?

  Pliki cookies używane na stronie internetowej www.propertyhomes.pl umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Pliki cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

 3. Jakich plików cookies używamy?

  Na stronie www.propertyhomes.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

  a) sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,
  b) stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
  c) analityczne - są niezbędne by mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je, aby badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania). Do tego celu korzystamy z Google Analytics. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

  Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej. 

 5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

  Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.